İletişim Bilgileri

 

Adres:

Namık Kemal Mah. 122. Sok. No: 18

Esenyurt / İSTANBUL

Telefon - Faks:

Tel:        (0212) 423 65 87 

             (0212) 423 32 84

             (0212) 690 41 37

             (0544) 601 33 32

Faks: +90 212 690 07 69

e-posta: